Οργανισμός: Ανθρώπινο δυναμικό | TÜV AUSTRIA Hellas

Ανθρώπινο δυναμικό

Η επιτυχής και δημιουργική πορεία της TÜV AUSTRIA Hellas οφείλεται στο ανθρώπινο δυναμικό της. Σύμφωνα με την εταιρική στρατηγική, η TÜV AUSTRIA Hellas  προσπαθεί πάντα να προσελκύει, να αναπτύσσει και να συνεργάζεται με ικανότατα στελέχη, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής  επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και προτεραιοτήτων. Το προσωπικό του Οργανισμού αποτελείται στην πλειονότητα από Διπλ. Μηχανολόγους-Ηλεκτρολόγους, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης, Χημικούς, Μεταλλειολόγους, Τεχνολόγους Τροφίμων, Πληροφορικούς και Γεωπόνους με εμπειρία και αναγνώριση στο χώρο τους.

Αριθμός Στελεχών

2011

2012

2013

105

115

124

 

Μορφωτικό επίπεδο

Μεταπτυχιακές Σπουδές

33%

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

48%

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

11%

Λοιποί

8%

                 

Ηλικία

18-30

9%

30-40

48%

40-50

33%

>50

10%

Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού

Η αξιολόγηση για το ανθρώπινο δυναμικό της TÜV AUSTRIA HELLAS (προσωπικό & επιθεωρητές) γίνεται ετησίως. Όλοι οι αξιολογούμενοι ενημερώνονται άμεσα για την απόδοσή τους και συζητούν σχετικά με τον αξιολογητή τους.

Εκπαιδευτικά προγράμματα για βέλτιστη ανάπτυξη των στελεχών της TÜV AUSTRIA Hellas

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA Hellas στοχεύουν στην εξέλιξη του προσωπικού της. Στην προσπάθειά της για την όσο το δυνατόν καλύτερη κατάρτιση αλλά και εξοικείωση του ανθρώπινου δυναμικού με τους τομείς της εξειδικευμένης γνώσης που συνεπάγεται στην καλύτερη προσαρμογή του στους αναπτυξιακούς στόχους της εταιρείας, έχει διαμορφωθεί ένας συστηματικός κύκλος κατάρτισης, ο οποίος αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

  • Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών
  • Προγραμματισμός – σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης

Σύνολο ωρών εκπαίδευσης

2012

2013 

550

583

Υγεία και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού της TÜV AUSTRIA Hellas

Η TÜV AUSTRIA Hellas συνεργάζεται με Συμβούλους Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας «ΕΞΥΠΠ» για την κάλυψη των αναγκών σε όλη την Ελλάδα και την παροχή υποδείξεων και συμβουλών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την ασφάλεια και τη σωματική υγεία των εργαζομένων και των επιθεωρητών. Σκοπός είναι η πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Οι άνθρωποι της TÜV AUSTRIA Hellas εκπαιδεύονται συνεχώς σε θέματα υγείας και ασφάλειας, ώστε να φροντίζουν για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, εκπονείται και εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις της TÜV AUSTRIA Hellas, «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης» και πραγματοποιούνται κάθε χρόνο ασκήσεις εκκένωσης κτιρίου με τη βοήθεια των Εθελοντών Ασφαλείας, οι οποίοι βοηθούν στην έγκαιρη εκκένωση των γραφείων μας από όλους τους συναδέλφους, συνεργάτες και πελάτες, σε περίπτωση ανάγκης.

Η TÜV AUSTRIA Hellas εκπαιδεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους επιθεωρητές που διενεργούν ελέγχους στα ανυψωτικά για «ασφαλή εργασία σε ύψος», τους επιθεωρητές για «ασφαλή οδήγηση» και τους Εθελοντές Ασφαλείας για «Α’ Βοήθειες και Πυρόσβεση».

Ο σκοπός της είναι να αναπτύξει μία κουλτούρα ασφάλειας που θα ενθαρρύνει όλους τους εργαζόμενους και τους επιθεωρητές να συμπεριφέρονται υπεύθυνα για την προσωπική τους ασφάλεια αλλά και την ασφάλεια των γύρων τους.

Οι άνθρωποι της TÜV AUSTRIA Hellas με την ολοκληρωμένη εκπαίδευση τους, τον επαγγελματισμό, την εμπειρία, το ομαδικό πνεύμα αλλά και το ήθος που τους διακρίνει, κατάφεραν να υλοποιήσουν το όραμα της TÜV AUSTRIA Hellas και να την αναδείξουν, υπό συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, ως μια δυναμική και καινοτόμο παρουσία στο χώρο των τεχνικών ελέγχων και των πιστοποιήσεων.