Οργανισμός: Εταιρική ταυτότητα | TÜV AUSTRIA Hellas

Εταιρική Ταυτότητα

  • Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων.
  • Ο Οργανισμός μας δραστηριοποιείται στην ευρύτερη λεκάνη των χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής με θυγατρικές εταιρείες, παραρτήματα και αντιπροσώπους.
  • Ο Οργανισμός μας και το portfolio των υπηρεσιών μας εστιάζονται στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας και παρέχονται προς όφελος της ασφάλειας, της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, του εξοπλισμού και των υπηρεσιών τους.

  • Η υψηλού επιπέδου τεχνική μας επάρκεια στους τομείς των ελέγχων, επιθεωρήσεων, πιστοποιήσεων, αξιολογήσεων και επαληθεύσεων καθώς και στους τομείς της εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης, συνάδουν και εξυπηρετούν με έναν καινοτόμο τρόπο τις ανάγκες της αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο, οι υπηρεσίες μας είναι ιδιαίτερα υψηλής προστιθέμενης αξίας στους τομείς της βιομηχανίας, ενέργειας, τροφίμων, υγείας, τουρισμού, πληροφορικής, κινητής και ακίνητης περιουσίας.
  • Αναγνωρίζουμε ως μέγιστη υποχρέωσή μας, την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας σε ότι αφορά την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
  • Η ανεξαρτησία και η διαφύλαξη του ονόματός μας από συγκρούσεις συμφερόντων είναι απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης του Οργανισμού μας.